Yeni Dönem

YENİ DÖNEM KESİNTİ ORANLARI

Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi

01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek emeklilik sözleşmeleri kapsamında yapılan kesinti oranları katılımcı lehine önemli oranda düşürülmüştür.

Buna göre; sözleşmenin ilk 5 yılında yapılabilecek kesinti tutarı her yıl ilgili yılın ilk altı ayındaki 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarının %8,5’ini aşamayacaktır.

İlgili sözleşme kapsamında sözleşmenin ilk 5 yılına ait dönemde alınan Yönetim Gider Kesintisi ile Giriş Aidatı kesintilerinden tahsil edilmemiş tutarların sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, sözleşmede tanımlı tahsilat biçimine uygun olmak üzere tahsil edilme hakkı saklıdır 5. yıl tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi de dahil yönetim gider kesintisi yapılmaz ve giriş aidatı tahsil edilmez.


Sözleşme Yılı Kesintiye İlişkin Üst Sınır
0-5 yıl için Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının Toplam Tutarı:  Her yıl ilgili yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükleri için uygulanacak brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarı aşamaz.
6. yıl ve sonrası için Sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın belli bir oranına karşılık gelen tutarı aşamaz.

01.01.2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş sözleşmelerde ise giriş aidatı ve ara verme dahil yönetim gider kesintisine ilişkin hükümler yukarıdaki tabloda belirtilen her yıl için ilgili yılın ilk altı ayında 16 yaşından büyükleri için uygulanacak brüt asgari ücretin %8,5'ine karşılık gelen ve 5 yıla ait tutar ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşme sona erene kadar geçerliliğini korur.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda; şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilecektir. Bu tutar; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak  aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır.

Düzenli Ödeme Avantajı

Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumu “düzensiz ödeme” olarak kabul edilir. Düzensiz ödeme statüsünden çıkılabilmesi için ise (şirketlerin defaten ödeme koşulunun esnetilmesi dahil yapacakları lehine uygulamalar saklı olmak kaydı ile) ödenmeyen katkı paylarının tamamının defaten ödenmesi gerekmektedir.

Bireysel emeklilik sözleşmesinin düzensiz ödeme statüsünde olması durumunda; sonlanma anında yapılacak devlet katkısı ile ilişkilendirilen kontrol uygulanmayacaktır.

Şöyle ki; toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile düzensiz ödeme statüsündeki sözleşmeler hariç olmak üzere; bireysel emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması durumunda yapılacak kesinti tutarına ilişkin üst sınır kontrolüne 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Buna göre sözleşmenin sonlanma anında; (sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası) ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplamı, sonlanma tarihinde ilgili sözleşmenin devlet katkısı hesabında bulunan tutarın belli bir oranına karşılık gelen tutarı aşamayacaktır. Kontrol oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.


Sözleşme Kesinti Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100

Ayrıca katılımcının 01.01.2016 öncesi döneme ait birikim üzerinden yapılacak kesintilerde bu hesaplamada dikkate alınmaz. Yapılacak kesinti tutarında ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fon İşletim Gider Kesintisi de dahil fona ilişkin bütün giderlerin (saklama, bağımsız denetim vb.) karşılanması için fondan yapılabilecek azami kesinti oranlarını ifade eden Fon Toplam Gider Kesintisi oranlarına ilişkin olarak Kıymetli Madenler fonlarında (Altın Fonları)  fon toplam kesintisi oranında indirime gidilmiştir.

Fon Toplam Gider Kesintisinin azami oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Emeklilik Yatırım Fonları Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi oranı (%)
Para Piyasası Fonları/Kıymetli Madenler Yüz binde 3 1,09
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları/Endeks Fonları Yüz binde 5,25 1,91
Hisse/Diğer Fonlar Yüz binde 6,25 2,28

Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade Oranı

Yeni düzenleme ile fonlar üzerinden yapılan Fon Toplam Gider Kesintilerine ilişkin iade işlemine 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında 6. yılını dolduran sözleşmeler için belirlenen oranlarda her sözleşme yılı sonunda ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya ya da katılımcının bireysel emeklilik hesabına fon toplam gider kesintisi tutarından fona ilişkin  zorunlu giderler düşüldükten sonra bulunacak tutar iade edilecektir. İade oranlarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.


Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl için %2,5
7-14 Her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranı 2,5 puan artırılarak uygulanır.
15+ %25

*Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. İade oranı belirlenirken 01/01/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

Sisteme Nasıl Dahil Olabilirim?

  • Ziraat Bankası şubelerinde bulunan Birikim uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
  • 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın Birikim Uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.