Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ("Ziraat Emeklilik") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz..

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziraat Emeklilik, sizlere ait kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil sigorta uygulamaları, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Şirketimizin tabi olduğu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Sigortacılık Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Bilgi Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
 • Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, Şirketimizde işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (internet / mobil sigorta bireysel emeklilik uygulamaları, Genel Müdürlük Birimleri, Acenteler (Şubeler), kiosklar, ATM'ler, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimizin ana hissedarımız ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında şirketimize ait birim ve lokasyonlarda kamera görüntülerinin kaydedilmesi;

amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Ziraat Emeklilik, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. KVKK’nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak parmak iziniz ve sağlık bilginiz sözleşmelerin kurulabilmesi, tazminat ödemelerinin yapılabilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülebilmesi ve size uygun destek hizmeti sunulması amaçlarıyla ve KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayalı pazarlama, davranış analizleri, kullanıcı alışkanlıklarınıza yönelik kişisel verileriniz,

 • Sizlere sunabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, sigortacılık mevzuatına göre bir risk grubuna yönelik yapılacak sigorta sözleşmelerine teminat limitlerinin ve kapsamının belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Şirketimizce kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, finansal kuruluşlara, sigorta/emeklilik şirketlerine, yatırım/portföy şirketlerine, SPK, TCMB, MASAK, TSB, SBM, EGM, TAKASBANK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtdışı şube ile ana hissedarımız ve iştirakleriyle; sigortacılık/emeklilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara, program ortaklarına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret dikkate alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray/İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, ziraatemeklilik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.