Hayat ve Ferdi Kaza Vergi Avantajları

Ödenen Şahıs Sigorta Primlerine İlişkin Vergi Avantajları;

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

1. Katılımcı Tarafından Ödenen Şahıs Sigorta Primleri

  • Ücretlinin şahsına, eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si
  • Vefat, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı ücretlinin elde edilen ücretinin %15’ine kadar olan kısmı ücret gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

Örnek Uygulama;

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15) 300 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık Gelir Vergi Matrahı 2.000 - 300 = 1.700 TL*
Vergi Oranı (%20lik dilimde ise) ödenecek gelir vergisi1.700 x 20% = 340 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x 20% = 400 TL
Müşterinin vergi kazancı 400 - 340 = 60 TL

2. İşverenlerce Ödenen Şahıs Sigorta Primleri​* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.

Hem işveren tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından şahıs sigortalarına prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

Gerek işverenler tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları, gerekse Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak şahıs sigortaları prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını da aşamayacaktır.

Örnek Uygulama;

  Çalışan için Katkı Payı Ödemesi Yapılmadığında Çalışan için Katkı Payı Ödemesi Yapıldığında

Çalışanın vegi dilimi

27%

27%

Çalışan adına ödenen Sigorta Priminden dolayı işverenin hak kazandığı vergi indirimi

0%

15%

Çalışanın yıllık brüt geliri

25.000

25.000

Çalışan adına işverenin ödediği yıllık katkı payı

-

3.750

Çalışanın gelir vergisi matrahı

25.000

21.250

İşverenin çalışanı için ödediği vergi tutarı

6.750

5.738

İşverenin kazandığı vergi avantajı 

-

1.013

Yıllık net katkı payı ödemesi

-

2.738

3. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerden İndirimi

6327 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01/01/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarına hiçbir surette indirim yapılmayacaktır.

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

  • Mükellefin şahsına, eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile
  • Vefat, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Bu sınırlamaların tespitinde;

  • İşverenler tarafından ücretliler adına Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları ile
  • Gelir Vergisi Kanununun 63‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınacaktır.

Şahıs sigorta primlerinin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; sigortanın Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması gerekmektedir.

Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

Örnek Uygulama;

Yıllık beyan edilen gelir 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık Gelir Vergi Matrahı
20,000 TL - 3.000 = 17.000 TL*
Vergi Oranı (%27 ise) ödenecek gelir vergisi
17.000 TL x 27% = 4.590 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 20.000 TL  x 27% = 5.400 TL
Müşterinin vergi kazancı
5.400 - 4.590 = 810 TL

Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyanı;* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.

6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, Bireysel Emeklilik Sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.