Gençlere BES Bireysel Emeklilik Planı


Yıllar Ne Çabuk Geçti Demeden Geleceğin İçin Şimdiden BES'len

Küçük birikimlerle geleceğin için güçlü bir adım atmak istiyorsanız hemen Gençlere BES Planı'na başvurun.

Katkı Payı Tutarı

“Asgari 50 TL katkı payı tutarıyla Gençlere BES planımıza katılabilirsiniz.”

Giriş Aidatı

Bu planda giriş aidatı alınmamaktadır. Çıkışa ertelemeli giriş aidatı aşağıda belirtilen koşullarda yapılmaktadır.

Çıkışa Ertelenmiş Bakiye Giriş Aidatı Tutarı:

a) Sistemde 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Kesinti üst limiti hesaplanırken; Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %1,5’ine Karşılık Gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır. Ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilerek alınır.

b) Ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Plan değişikliklerinde, ilk plana ait giriş aidatı hükümleri aynen korunur.

Devlet Katkısı

Emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, devlet tarafından adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Ödeme Kanalları

Düzenli katkı payı ödemelerinizi kredi kartınızdan ya da otomatik ödeme talimatı vererek banka hesabından yapabilirsiniz.

Kesintiler

Yönetim Gider Kesintisi

Bu planda yönetim gideri kesintisi alınmamaktadır.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Birikimlerinizin uzun süreli yatırıma yönlendirileceği ve tercihinize göre seçeceğiniz fonlarımız şirketimizin belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda şirketimizin belirlemiş olduğu portföy yönetimi şirketleri yönetilmektedir.

Planınızdaki emeklilik yatırım fonlarında aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon toplam gider kesintisi yapılır.

Gençlere BES Planımızdaki Fonlarımız

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon İşletim
Gider Kesintisi
Yıllık Fon
  İşletim Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)*
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Standart Emeklilik Yatırım Fonu** 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu *** 0,99/100.000 0,361 1/100.000 0,365

* Fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gider kesintisi oranında kesinti yapılır. Ayrıca fondan, fon işletim gider kesintisi de dahil fonun diğer günlük giderlerinin (saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti vb.) karşılanmasını teminen azami fon toplam gider kesintisi oranında kesinti yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi, fon işletim gider kesintisini de kapsayan, fondan yapılabilecek azami kesinti oranıdır.

** Katılımcının herhangi bir yatırım tercihi bulunmaması durumunda veya fon dağılım oranlarının %100'den eksik ya da fazla bulunması durumunda ödenen katkı payları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.

*** Fon, portföyünün en az %70’ini İlgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Fonun Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına yapacağı yatırım fon portföyünün %20’sini aşamaz. Fonun, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz. Fon portföyüne, toplamda portföyün %5’ini aşmamak üzere, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri dahil edilebilir.

Gençlere BES 1 Planımızdaki Fonlarımız

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları
Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi
 Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%)
 Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi 
Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)*
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
 6,10/100.000
 2,23 
6,25/100.000
2,28
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu** 
5,15/100.000 
1,88 
5,25/100.000
 1,91
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 
2,90/100.000
 1,06
 3,00/100.000
 1,09
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Devlet Katkısı Fonu)***
 0,99/100.000
0,361
1/100.000
 0,365


* Fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gider kesintisi oranında kesinti yapılır. Ayrıca fondan, fon işletim gider kesintisi de dahil fonun diğer günlük giderlerinin (saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti vb.) karşılanmasını teminen azami fon toplam gider kesintisi oranında kesinti yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi, fon işletim gider kesintisini de kapsayan, fondan yapılabilecek azami kesinti oranıdır.

** Katılımcının herhangi bir yatırım tercihi bulunmaması durumunda veya fon dağılım oranlarının %100'den eksik ya da fazla bulunması durumunda ödenen katkı payları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.

*** Fon, portföyünün en az %70’ini İlgisine Göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10’u Danışma Kurulu’nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yapacağı yatırım fon portföyünün %20’sini aşamaz. Fonun, borsada işlem görmesi kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15’ini aşamaz. Fon portföyüne Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmelerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %5’ini aşamaz.

Fonlarımız

Ziraat Emeklilik Bireysel Emeklilik Planlarında yatırımlarınız aşağıdaki fonlarda seçtiğiniz dağılım yüzdelerine göre değerlendirilir. Dilerseniz yıl içinde fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz. Yılda 6 kez fon dağılımı değişikliği hakkınız vardır.

Gençlere BES Fonlarımız

Değişken Emeklilik Yatırım Fonu                                              

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu                                             

Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu             

Standart Emeklilik Yatırım Fonu                                              

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu  

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu                                      

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu                                     

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu   

Gençlere BES 1 Planımızdaki Fonlarımız

Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım  Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Devlet Katkısı Fonu)

Sisteme Nasıl Dahil Olabilirim?

  • Ziraat Bankası şubelerinde bulunan Birikim uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
  • 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın Birikim Uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.