Bilgilendirme Politikası

AMAÇ

Bilgilendirme politikasının temel amacı, Ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların şirket ortakları, çalışanlar, müşteriler, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeler, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yapılır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

İDARİ SORUMLULUK

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak yasal çerçevede Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan, Şirket’e ait içsel bilgilere düzenli ulaşan, Şirket’in gelecekteki gelişimini ve hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisinde olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bilgilerin kamuya açıklanması durumundaki yetkili birimler: Genel Müdürün bilgisi dâhilinde ilgili birim tarafından yapılır.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE AMAÇLARI

Bilgilendirmeler; mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Kurumsal Web Sitesi (www.ziraatemeklilik.com.tr)
 • Faaliyet Raporu
 • Medya Araçları
 • Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
 • Sabit telefon ve GSM operatörleri üzerinden sağlanan iletişim (Çağrı / SMS hizmeti)
 • Web siteleri ve benzeri internet uygulamaları
 • Elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar

ŞİRKET WEB SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde www.ziraatemeklilik.com.tr adresinden ulaşılan web sitesi aktif olarak kullanılır. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir;

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Şirket vizyonu ve misyonu
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Şirketin sermaye yapısı
 • Şirket esas sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Mali tablolar
 • Genel kurul toplantı tarihi, gündem ve gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel kurul toplantısı belgeleri ve çağrıları
 • Genel kurul toplantı tutanağı
 • Hazır bulunanlar listesi
 • Kurumsal yönetim uygulamaları
 • Değerleme Raporu
 • Faaliyet raporları
 • Vekaletname örneği
 • Bilgilendirme politikası
 • Organizasyon yapısı
 • Sık sorulan sorular

MALİ TABLOLARIN VE DİPNOTLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Periyodik dönemlerde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu ve diğer resmi kurumlar ile reasürans şirketleri, Ziraat Bankası ve diğer ortaklar tarafından talep edilen bilgiler ilgili birimler tarafından hazırlanarak ilgili kurumlara iletilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın izni ile mümkün olmaktadır. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan ettirilir.

FAALİYET RAPORU

Yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak Yönetim Kurulu onayından sonra ortakların incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.ziraatemeklilik.com.tr) yayınlanmaktadır.

BASIN AÇIKLAMALARI VE YETKİLİ KİŞİLER

Gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı veya görsel medya vasıtasıyla basın açıklaması yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür ya da yetkilendirdikleri personel tarafından yapılabilir.