BES Vergi Avantajları

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) İlişkin Vergi Avantajları;

1. Katılımcı Tarafından Ödenen BES Katkı Payları

01.01.2013 tarihinden itibaren çalışanlar tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları, önceki uygulamanın aksine ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılamamaktadır. Ayrıca bu tutarlar ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi de mümkün değildir. Ancak şahıslar tarafından ödenen söz konusu katkı payları için %25 devlet katkısı uygulaması getirilmiştir.

2. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen BES Katkı Payları

İşverenler tarafından ücretliler adına Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarının, ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanınmaktadır.

İndirim konusu yapılabilecek tutarın toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu kapsamda, işverenlerin çalışanları adına ödediği katkı payları kurumlar vergisi mükellefleri için kurumlar vergisi avantajı, gelir vergisi mükellefleri için ise gelir vergisi avantajı sağlamaktadır.

Örnek Uygulama;

  Çalışan İçin Katkı Payı Ödemesi Yapılmadığında Çalışan İçin Katkı Payı Ödemesi Yapıldığında
Çalışanın vergi dilimi
27%
27%
Çalışan adına ödenen Sigorta Priminden dolayı işverenin hak kazandığı vergi indirimi
0%
15%
Çalışanın yıllık brüt geliri
25,000
25,000
Çalışan adına işverenin ödediği yıllık katkı payı
-3,750
Çalışanın gelir vergisi matrahı
25,000
21,250
İşverenin çalışanın için ödediği vergi tutarı
6,750
5,738
İşverenin kazandığı vergi avantajı
-1,013
Yıllık net katkı payı ödemesi
-2,738


Gelir Vergisi Tevkifatı(Kesinti) Uygulaması;

  •  Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;

a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15,

b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlaraödenen irat tutarları üzerinden %10,

  • Bireysel Emeklilik Sistemi’nden;

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) üzerinden %15,

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) üzerinden %10,

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) üzerinden %5," oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan ve 29/08/2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik uyarınca, tevkifata tabi irat tutarlarına herhangi bir istisna uygulanması söz konusu değildir.

Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyanı;

6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, Bireysel Emeklilik Sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.