Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir.

Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimine tâbidir. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı günlük gözetim ve denetimine tâbidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirmiştir.

 

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Seçilen bireysel emeklilik planında emeklilik şirketi tarafından belirlenmiş “asgari katkı payı” tutarı doğrultusunda katkı payı ödemesi yapılabilir. Katkı payı ödemelerinde üst limit uygulaması yoktur.

Katkı payının emeklilik şirket hesaplarına nakden intikal ettiği gün ya da en geç ikinci iş gününde katılımcının tercih etmiş olduğu fonlarda katkı payları yatırıma yönlendirilmektedir.

Katılımcıların birikimleri Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi amacıyla özel olarak kurulmuş Emeklilik Yatırım Fonlarında değerlendirilir.

Katılımcılar risk profilleri, getiri beklentileri ve özel yatırım tercihleri doğrultusunda diledikleri fonları seçebilir veya fon karması oluşturabilir.

Fonları yöneten portföy yönetim şirketleri ilgili fon türü için mevzuat ve fonun izahnamesiyle çerçevesi çizilmiş sınırlar çerçevesinde fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde aşağıdaki yatırım araçlarına yatırım yapabilir:

 • Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
 • Kıymetli madenler ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 • Türev araç işlemleri ile varantlar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri ve yurt içi organize para piyasası işlemleri,
 • Yatırım fonu katılma payları,
 • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Kurulca belirlenen diğer yatırım araçları.

Emeklilik yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.

Giriş aidatı: Emeklilik şirketi, yeni bir sözleşme düzenlediği esnada aynı emeklilik şirketinde yürürlükte olan başka bir sözleşme bulunmaması durumunda (işveren grup emeklik sertifikası hariç) giriş aidatı kesintisi yapılabilir. Giriş aidatı; peşin, azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli ve/veya sözleşmenin sonlanma zamanına bağlı olarak ertelenmiş biçimde alınabilir. Giriş aidatı, sadece sözleşmenizin ilk 5 yılında tahsil edilebilir.

Yönetim gider kesintisi: Emeklilik şirketi, yatırılan katkı payları ile birikim üzerinden sözleşmenin ilk 5 yılında yönetim gideri kesintisi yapabilir.

Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar üst sınırdır Emeklilik Şirketlerinin planlarında üst sınırı aşmamak kaydıyla farklılık gösterebilmektedir. Bu kesintiler azami beş yıl süre ile kesilebilir.

Emeklilik şirketinin değiştirebilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle söz konusu emeklilik şirketinde kalınması gerekmektedir. Hâlihazırdaki emeklilik şirketine daha önce başka bir emeklilik şirketinden aktarım yaparak geçilmesi durumunda, geçiş yapılan emeklilik şirketinde en az bir yıl kalındıktan sonra şirket değişikliği yapılabilir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılma işlemi yapılabilir. Ayrılma durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarların;

 • Sistemde en az 3 yıl kalınması durumunda %15’i,
 • Sistemde en az 6 yıl kalınması durumunda %35’i,
 • Sistemde en az 10 yıl kalınması durumunda %60’ı,
 • Emeklilik, vefat ya da maluliyet halinde %100’ü ödenmektedir.

Bununla beraber getiri üzerinden hesaplanan stopaj kesintisi oranı;

 • Sistemden emeklilik hakkını kullanmadan ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
 • Sistemde 10 yıldan az süreyle kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinden itibaren, en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılmaktadır.

Emekliliğe hak kazanılması durumunda; birikimler ister toplu para ister programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olunarak alınabildiği gibi bir kısmını toplu para, bir kısmını yine programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortasına dahil olarak alınabilir.

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının devlet katkısı emeklilik hesabına ödenen tutardır.

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit kapsamında devlet katkısından faydalanabilirler.

Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.

Katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

** 2019 yılı brüt asgari ücret toplamı (aylık brüt asgari ücret 2.558,40 TL x 12) 30.700,80 TL olup bu tutarda katkı payı ödenmesi durumunda 7.675,20 TL tutarında devlet katkısı ödemesi yapılır.

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti hakkında katılımcılara e-Devlet platformu üzerinden “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama” servisi sunulmaktadır. İlgili servis aracılığıyla sözleşme bazında hesaplanan devlet katkıları ve yıllık kalan limit görüntülenebilmektedir.

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir.

 

Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarını aşan üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına katılabilir.

Örnek: Katılımcı 98 aydır sistemde ise brüt asgari ücreti 2.000 TL kabul edersek,

98 x 2.000 = 196.000 TL haczedilmeyecektir. Katılımcının toplam birikimi bu tutarın altında ise hacze konu olacak birikimi yok iken katılımcının birikim tutarının 250.000 TL olduğunu kabul edersek 250.000 - 196.000TL = 54.000 TL’si hacze konu olacaktır.

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla sözleşmesi olması durumunda tüm sözleşmelerindeki toplam birikim tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür.

Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam/ kısmi ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.

Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmekte olup meslek ve cinsiyetin de dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanmaktadır.

Evet. Uzun süreli hayat ve birikimli hayat sigortası poliçesine ait prim ödemeleri durdurabilir.

Uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortalarında poliçe başka birine devredilemez.

 

Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her hâlükârda riskin gerçekleşmesiyle sona erer.

Ferdi kaza sigortası; günlük yaşantımızda her an başımıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvence sağlayan bir koruma aracıdır.

Ferdi Kaza sigortası ile kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam maluliyet ve kaza sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarını içermektedir.

Ferdi Kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı, önceden taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit olunur.

 

Hayat sigortalarındaki vefat teminatı her türlü ölümü teminat almasına rağmen Ferdi Kaza sigortalarında vefat teminatı yalnızca kaza sonucu vefat riskini teminat altına almaktadır.

a)Vefat ihbarı için nereye ve ne şekilde başvurabilirim?

Vefat ihbarları için 0 (212) 589 11 48 ve 0 (212) 587 67 00 numaralı faks numarasına, zhetazminat@ziraatemeklilik.com.tr şeklindeki elektronik posta adresine ya da Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray / İstanbul adresine posta kanalı ile yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.


b)Tazminat dosyasının durumunu ve ödemenin ne zaman gerçekleşeceğini nasıl ve kimden öğrenebilirim?

Tazminat dosyasının durumunu 0850 222 97 00 Numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden bilgi alarak öğrenebilirsiniz.

 

c) Vefat tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır?

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Kanser kayıt bilgi formu,
 • Vefat sebebi yazılı olan resmi ölüm belgesi (Mernis ölüm formu, gömme izin belgesi, defin ruhsatı, doktor raporu, vb)
 • Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);

- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
- Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)

 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)

d) Maluliyet tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır ?

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,
 • Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları: Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi'nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş olsa bile) okunaklı fotokopisi,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);

- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı.

 • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
 • Masak gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi

Eğer poliçe bilgilerinize internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız; internet sitemizde (www.ziraatemeklilik.com.tr) yer alan Bireysel internet Şubesi’ne giriş yaparak; Hayat menüsü aracılığıyla Poliçe Bilgilerinize ve Tazminat Dosyanıza güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Poliçe Sorgulama
Poliçe Bilgileri
Acente Bilgileri
Teminatlar
Taksitler ve Tahsilatlar
Tazminatlar
Poliçe Basım


Tüm bu hizmetler internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak sizlere sunulmaktadır.
(*) Poliçe numaranıza ve Müşteri numaranıza sertifikanızdan / poliçenizden ulaşabilirsiniz. Sertifikanız / poliçeniz elinizde yok ise info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Hattımız'dan talep edebilirsiniz.
(*) Ayrıca Tazminat Dosyanıza Poliçe Sorgulama ekranı Tazminat Bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.
(*) Online İşlemler adresimizde herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda ise bize info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden ulaşabilirsiniz.