Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.

Mevcut gelir durumunuzu ve emeklilik dönemine ait beklentilerinizi de göz önünde bulundurarak yatırmak istediğiniz katkı payı tutarınızı seçeceğiniz planda tanımlı olan plan katkı payından az olmamak üzere belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz katkı payı tutarını aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yatırabilirsiniz. Emeklilik döneminizde daha yüksek birikime sahip olmak için bugünkü gelirinizin %5 - %15’i oranında katkı payı belirleyebilir, katkı paylarınızı düzenli ödeyerek, ara dönemlerde ek ödemeler yaparak, katkı payı tutarınızı artırarak ve fon getirilerinizi takip ederek elde edeceğiniz birikimi yüksek seviyelerde tutabilirsiniz.

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan bu fonlar uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece yapacağınız düzenli tasarruflarınız için diğer yatırım fonlarında olmayan vergi avantajından ve fon yönetim şirketlerinin kurumsal hizmetlerinden yararlanırsınız.

Emeklilik sözleşmeniz, katkı payı olarak yatırdığınız ilk ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 2 ay içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu durumda yaptığınız ödemeler, fon toplam gider kesintisi hariç, hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirlerinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade edilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde, birikimleriniz emeklilik şirketinizin bünyesinde değil, Takasbank’ta açılan hesaplarda saklanır.
 
Sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin denetlenmesi için farklı denetim ve gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların sürekli denetim, gözetim ve kontrolü altındadır.

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilir.
 
Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.
 
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işverenler çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını doğrudan gider yazabilmektedirler. İşverenler, işveren grup emeklilik sözleşmelerinde çalışanları için ödediği katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gider olarak vergiden düşebilirler. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan çalışan­la­rı he­sa­bı­na kat­kı pa­yı öden­me­si halinde katılım­cı­nın bu birikimlere hak ka­zan­ma sü­re­si ka­tı­lım­cı­nın grup emek­li­lik söz­leş­me­si­ne giriş tari­hin­den itiba­ren 7 yı­lı aşa­maz.

Eğer poliçe bilgilerinize internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız; internet sitemizde (www.ziraatemeklilik.com.tr) yer alan Online İşlemler menüsündeki Hayat menüsünden; Poliçe Bilgilerinize ve Tazminat Dosyanıza ulaşabilirsiniz.
 

Poliçe Sorgulama
Poliçe Bilgileri
Acente Bilgileri
Teminatlar
Taksitler ve Tahsilatlar
Tazminatlar
Poliçe Basım

 


Tüm bu hizmetler internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak sizlere sunulmaktadır.
(*) Poliçe numaranıza ve Müşteri numaranıza sertifikanızdan / poliçenizden ulaşabilirsiniz. Sertifikanız / poliçeniz elinizde yok ise info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Hattımız'dan talep edebilirsiniz.
(*) Ayrıca Tazminat Dosyanıza Poliçe Sorgulama ekranı Tazminat Bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.
(*) Online İşlemler adresimizde herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda ise bize  info@ziraatemeklilik.com.tr adresimizden ya da 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden ulaşabilirsiniz.

a)Vefat ihbarı için nereye ve ne şekilde başvurabilirim?
 

Vefat ihbarları için 0 (212) 589 11 48 ve 0 (212) 587 67 00  numaralı faks numarasına, zhetazminat@ziraatemeklilik.com.tr şeklindeki elektronik posta adresine ya da Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray / İstanbul adresine posta kanalı ile yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.


b)Tazminat dosyasının durumunu ve ödemenin ne zaman gerçekleşeceğini nasıl ve kimden öğrenebilirim?

Tazminat dosyasının durumunu 0850 222 97 00 Numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden bilgi alarak öğrenebilirsiniz.

 

c) Vefat tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır? 

 • Sigorta poliçesinin aslı,
 • Kanser kayıt bilgi formu,
 • Vefat sebebi yazılı olan resmi ölüm belgesi (Mernis ölüm formu, gömme izin belgesi, defin ruhsatı, doktor raporu, vb)
 • Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu, 
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı,
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);       

- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,       
- Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu 
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)

 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe,
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)

d) Maluliyet tazminatı ihbarı için hangi evraklara ihtiyaç bulunmaktadır ?

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu,
 • Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları: Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi'nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş olsa bile) okunaklı fotokopisi,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);

- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı,
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları,
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı.

 • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
 • Masak gereğince alınması gereken ödeme yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri ile adres teyit belgeleri ya da ikametgah senedi